Điều khoản thỏa thuận

Điều khoản thỏa thuận

1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN BANBATDONGSAN.COM.VN

1.1. Quyền của thành viên Banbatdongsan.com.vn

1.2. Nghĩa vụ của thành viên Banbatdongsan.com.vn

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA WEBSITE Banbatdongsan.com.vn

2.1. Quyền của website Banbatdongsan.com.vn

2.2. Nghĩa vụ của Website Banbatdongsan.com.vn