Cấp sổ đỏ khi mua đất diện tích nhỏ hơn diên tích tối thiểu

Hiện nay không ít người mua đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng chưa được tách thửa. Vậy, trong trường hợp mua đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu làm sao để được cấp Sổ đỏ?

1. Điều kiện chuyển nhượng và tình trạng pháp lý của thửa đất:
Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Quy định tách thửa đất ở đối với các thửa đất trên
Theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân tại các phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội không nhỏ hơn 30m2 và có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 03 mét trở lên.

3. Cách để được chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận khi mua đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu.
Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới”.

Lưu ý: Chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng của 02 thửa đất trên phải từ 03 mét trở lên.

4. Kết luận về việc khi mua đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu:
– Khi chuyển nhượng một phần thửa đất phải chuẩn bị hồ sơ và đề nghị tách thửa theo quy định.

– Khi chuyển nhượng một phần thửa đất mà không đủ điều kiện tách thửa thì phải hợp thửa với thửa đất khác liền kề sao cho diện tích, kích thước thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Chỉ khi đủ điều kiện tách thửa thì mới được thực hiện quyền chuyển nhượng.

Banbatdongsan.com.vn